פסיפיק הולדיגס

תקנון מבצע פסיפיק הולדינגס

1. הגדרות המבצע והתנאים להשתתפות:
1.1. מבצע פסיפיק הולדינגס (להלן: "מבצע ההגרלות" או "המבצע") מבוצע בכפוף ללשון ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 (להלן: "ההיתר הכללי"). מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה, יפורשו בהתאם להיתר הכללי, אשר ניתן לקרוא אותו באתר www.mof.gov.il
1.2. ההגרלה תיערך בפיקוח המפקח כפי שזה מוגדר בתקנון זה. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.
1.3. תקנון המבצע יפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pacificholdings.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח.
1.4. המבצע יכנס לתוקף ביום 15.10.2017 בשעה 10:00 ויסתיים ביום 30.11.2017 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת המבצע").
1.5. עורכת ההגרלה הינה חברת פ.ה.פ בע"מ (ח.פ. 515073914) מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן 5250027 (להלן: "החברה" או "עורכת ההגרלה").
1.6. המפקח על ההגרלה (להלן: "המפקח") הינו עו"ד יעקב כספי, ממשרד כספי איצקוביץ עורכי דין, מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5250027, טלפון: 03-6114055, פקס: 03-6114054.
1.7. ההשתתפות בהגרלה מותנית במילוי טופס השתתפות במסגרת ההרשמה לניוזלטר, אשר הגישה אליו מתאפשרת באמצעות אתר האינטרנט (להלן: "טופס ההשתתפות").
1.8. אדם יכול להשתתף בהגרלה אם נתמלאו לגביו כל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "משתתף בהגרלה"):
1.8.1. ביום תחילת תקופת המבצע היה לפחות בן 25 שנים.
1.8.2. הוא מחזיק ויחזיק במועד מימוש הפרס באשרת כניסה (ויזה) לארצות הברית.
1.8.3. הוא נרשם למבצע ההגרלות לא יאוחר מיום 30.11.2017 בשעה 23:59.
1.8.4. הוא נרשם למבצע פעם אחת בלבד באמצעות במילוי טופס ההשתתפות והרשמה לניוזלטר באתר החברה.

2. כללי
עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לחברה אישור לפרסום שמם ו/או את תמונותיהם באמצעי התקשורת השונים לרבות ברשת האינטרנט במקרה של זכיה בהגרלה הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3. פרס ההגרלה:
3.1. בין משתתפי ההגרלה תוגרל כרטיס טיסה במחלקת תיירים הלוך חזור לאטלנטה, ג'ורג'יה בארה"ב וסיור במשרדי חברת פסיפיק הולדינגס באטלנטה, ג'ורג'יה (להלן: "הפרס"). זכיה בהגרלה משמעותה זכאות לקבלת כרטיס טיסה בודד הלוך חזור במחלקת תיירים לאטלנטה, ג'ורג'יה בארה"ב למימוש בתוך 3 חודשים ממועד הזכייה, וסיור במשרדים ובנכסים המנוהלים ע"י עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בתנאים נוספים כפי שיקבעו ע"י החברה.
3.2. יובהר כי לצורך מימוש הפרס יצטרך הזוכה להחזיק ברשותו אשרת כניסה (ויזה) בתוקף לארצות הברית. הסדרת האשרה תהיה באחריותו ועל חשבונו של הזוכה.
3.3. הפרס יסופק על ידי ספק שיבחר על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ספק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמשתתף בהגרלה מודע להשלכות על מועד מימוש הפרס אשר יכול להיגרם מהחלפת הספק כאמור. הפרס יימסר לזוכה בהגרלה על ידי החברה כפי שיפורט בהמשך תקנון זה.

4. ההגרלה:
4.1. במהלך תקופת המבצע תתבצע הגרלה בין כל המשתתפים בהגרלה. בתום תקופת הגרלה, יוגרל הפרס.
4.2. המועד האחרון שבו ניתן יהיה להירשם להגרלה הינו יום 30.11.2017 בשעה 23:59.
4.3. ההגרלה תבוצע ביום 14.12.2017 בשעה 14:00.
4.4. החברה יכולה ורשאית להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה.

5. עיכוב ו/או ביטול זכיה
5.1. על מנת להבטיח, כי משתתף עונה על דרישות החברה למימוש הזכיה כפי שהוגדרו בתקנון זה, החברה רשאית לעכב את מסירת הפרס למשתתף הזוכה ו/או את פרסום שמו של המשתתף הזוכה באם עלה חשש, כי המשתתף לא עמד בתנאי התקנון ו/או טופס ההשתתפות.
5.2. החברה ו/או המפקח יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל זכיית משתתף באם נמצא, כי המשתתף לא עמד בתנאי תקנון זה. כך למשל, באם ימצא, כי פרטים שהוזנו על ידי משתתף אינם אמת ו/או אינם מדויקים.

6. שיטת ההגרלה - העלאה בגורל
6.1. המשתתף הזוכה יבחר באופן רנדומאלי לחלוטין. בחירת המשתתף הזוכה תעשה באמצעות פונקציית Random בתוכנת הExcel- (להלן: "הפונקציה"). המשתתף ששמו יבחר ראשון לאחר הפעלת הפונקציה, הוא זה אשר יזכה בפרס שנקבע הגרלה (להלן: "הזוכה").
6.2. לאחר הגרלת שם הזוכה באמצעות הפונקציה, החברה ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הזוכה על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לחברה באתר האינטרנט במועד ההרשמה להגרלה (להלן: "יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכייה").
6.3. אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכיה, המשתתף אשר יוגרל בהגרלה נוספת שתערך באמצעות הפונקציה יהיה הזוכה. כך לשם הדוגמא, באם בהגרלה פלונית נתברר כי הזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה, תיערך הגרלה נוספת, והזוכה בה יהיה זכאי לפרס.
6.4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

7. יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכיה
7.1. לאחר שימצא, כי המשתתף הזוכה אכן עמד בתנאים המצטברים למימוש זכייתו, החברה תשגר הודעת זכייה לזוכה בשלושת האמצעים הבאים:
7.1.1. החברה תשלח הודעה על הזכייה בדואר רשום למענו של הזוכה.
7.1.2. החברה תשגר הודעת זכייה לכתובת הדואר האלקטרוני אותו סיפק הזוכה.
7.1.3. החברה תחייג אל הזוכה למספר הטלפון הקווי ו/או הסלולרי אותו סיפק הזוכה.

8. חלוקת הפרס:
8.1. הזוכה יוכל לאסוף את הפרס במשרדי החברה ברמת גן.
8.2. כתנאי הכרחי לקבלת הפרס, זוכה ידרש להציג בפני עורך ההגרלה ו/או למי מטעמו תעודת זהות.
8.3. על הזוכה לחתום על הצהרה כלפי החברה אשר עניינה, כי הזוכה אכן קיבל את הפרס.
8.4. חלוקת הפרס תתבצע לכל המאוחר עד 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה, קרי עד יום 13.1.2018. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה יוכל לאסוף את פרס הזכייה תוך 30 ימים מיום פרסום שמו של הזוכה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
8.5. הזכיה והפרס נשוא ההגרלה אינה ניתנת להמרה ו/או לשינוי ו/או להעברה ו/או למסירה לרבות ככל שמדובר על המועדים הנקובים בתקנון זה.
8.6. זוכה לא יוכל לשנות את סוג פרס ו/או לגרוע ממנו ו/או לשדרג אותו ו/או להמיר אותו / להעבירו לאחר. זוכה אשר יבחר שלא לקבל את הפרס AS IS יחשב הדבר כוויתר על זכאותו למימוש הזכיה.
8.7. שם הזוכה יפורסם באתר האינטרנט של החברה לצד עדותו.
8.8. לאחר מימוש הפרס, מתחייב הזוכה ליתן תיאור של התרשמותו מהסיור במשרדי החברה באטלנטה. התיאור האמור יפורסם באתר החברה לצד שמו של הזוכה.

9. אחריות החברה
9.1. היות והפרס הינו כרטיס טיסה החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לאספקת הפרס ו/או לטיבו ו/או לכל עיכוב ו/או לכל תקלה או פגם בפרס.
9.2. עצם ההשתתפות במבצע והזכיה בפרס מורה כי המשתתף משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות, לרבות אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או אחרת.
9.3. משתתף שזכה בהגרלה משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות לרבות אחריות בנוגע לאיכות וסוג הפרס.
9.4. ככל שמדובר על רישום ועיבוד הנתונים במהלך המבצע, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום אופן לכל תקלה טכנית ו/או תקלה שנגרמה בתום לב ו/או טעות סופר ו/או טעות דפוס ככל שמדובר על אמיתות הנתונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לנזק כלשהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר יגרמו לפלוני עקב טעות כאמור.
9.5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש אירוע מהסוג המתואר בסעיף 9.5 ו/או אירוע דומה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל הגרלה אחת או יותר, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סך הפרסים המיועדים לחלוקה ו/או את סוגם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.
9.6. למשתתפים בהגרלה לא תהיה כל טענה ו/או זכות בנוגע לפעולות ו/או מחדלי החברה עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל סוג נזק שייגרם להם עקב פעולות ו/או מחדלי החברה בקשר עם ההגרלה.
9.7. החברה אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או שינוי במועדים המופיעים בתקנון זה כאשר מקורם באסונות טבע ו/או מלחמות ו/או שביתה ו/או עיכובים באספקה ו/או פעולה רשלנית ו/או פעולות ומחדלים של צד שלישי.

10. רישומי החברה
10.1. רישומי החברה יהוו ראיה חותכת ומכרעת ככל שמדובר על ההשתתפות במבצע זה ו/או לעיבוד הנתונים ו/או הפרטים ו/או לכל נושא הקשור למבצע זה. עצם ההשתתפות במבצע זה מורה, כי המשתתף מסכים לקבל על עצמו את נכונות רישומי החברה ולא תישמע כל טענה ממשתתף ו/או משתתף זוכה בדבר אמיתות הנתונים ו/או הפרטים אשר ברשות החברה.
10.2. בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר נכונות ו/או אמיתות נתון כזה או אחר, נתוני החברה יהווה את הנתונים המכריעים למחלוקת בין אם מחוץ לבית המשפט ובין אם במסגרת הליך משפטי.

11. שונות
11.1. ההשתתפות בהגרלה אסורה בהחלט על עובדי חברת פ.ה.פ בע"מ (עורכת ההגרלה), המפקח על ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, עוזריהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו.
11.2. ניתן לעניין בדו"ח המפקח במשרדי המפקח בכתובת המפורטת בסעיף 1.6 לתקנון זה. תקנון זה, יעמוד לרשות הציבור במשרדי המפקח ובאתר האינטרנט של החברה.
11.3. למרות שתנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר, דבר זה נעשה למען הנוחות בלבד וכמובן שתוכן תנאים אלה מיועדים לשני המינים.
11.4. כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על החברה. יודגש, החברה לא תישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס.
11.5. אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה כל פרט לרבות את פרטי המשתתפים ו/או הזוכה לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט.
11.6. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר של החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.
11.7. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה תהיה אך ורק לבית המשפט בתל אביב.
Pacific Holdings
השקעות נדל"ן בארה"ב
טלפון: : 03-7282020
פסיפיק הולדינגס | תל אביב
ז'בוטינסקי 7 רמת-גן 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 35)
טלפון: : 03-7282020
פקס: 03-5225241
PACIFIC HOLDINGS | LOS ANGELES
6300 Wilshire Blvd #970
Los Angeles, CA 90048
pa@phg2000.com
Direct: (800) 403-3407
Fax-818-988-6695

ניווט

עמוד הבית
אודות
הנהלת החברה
הנהלת ישראל / רמת גן
הנהלת לוס אנג'לס
הנהלת ג'ורג'יה
הנהלת בייג'נג
הנהלת אוקלהומה
הנהלת פלורידה
אמינות
אסטרטגיה
כספי, איצקוביץ ושות' - עורכי דין
תחומי פעילות
רכישה מבנקים
שרותי בנייה ושדרוג
ניהול נכסים
השכרת אחוזות פאר
נדל"ן בארה"ב
בתים למכירה בארה"ב
דירות למכירה בארה"ב
בתים ודירות בקליפורניה
בתים למכירה באטלנטה
מידע למשקיע בג'ורג'יה
נכסים באטלנטה
נדל"ן באטלנטה - הערים שליד
השקעה בנדל"ן באטלנטה
בתים ודירות בפלורידה
דירות בפלורידה: לאודרהיל
פורט לודרדייל - נדל"ן בפלורידה
בתים למכירה במיאמי
השקעות נדל"ן בצפון מיאמי
דירות במיאמי
בתים למכירה במיזורי
בתים למכירה באילנוי
נדל"ן בארה"ב - השקעה בטוחה ומשתלמת
פריחת שוק הנדל"ן בארה"ב ומשבר הסאב פריים
רכישת נכס להשקעה בארה"ב- כל היתרונות למשקיע הישראלי
משפצים את הנכס בהשקעת נדל"ן בארה"ב
נכסים
ההצלחות שלנו
הזדמנויות השקעה יחודיות
נכסים למכירה
נכסים שנמכרו
עיסקאות - Flip
השקעת גרין קארד EB5
נכסים מסחריים
נכסי יוקרה
כל הנכסים
המדריך למשקיע
7 סיבות טובות להשקיע בנדל"ן ארה"ב
כמה עולה לך להחזיק נכס בארה"ב?
באיזה מדינות כדאי להשקיע?
השקעות נדלן בחול
מידע בנושא המיסוי
שאלות ותשובות
הבטים משפטיים של השקעה בנדל"ן בארה"ב
השקעה בנדל"ן מניב ובנכסים מניבים - הסוד להצלחה כלכלית
השקעות נדל"ן בארצות הברית
קרדיט סקור - שיטת ניקוד האשראי בארה"ב
10 הדיברות למשקיע המתחיל
ישראלים שפיצחו את השיטה
איתור נכסים להשקעה בארץ ובעולם
השקעות נדל"ן בארה"ב או בישראל
מילון מונחים - נדל"ן בארה"ב
מדיה
מדיה
Pacific TV
ניוזלטר
כתבו עלינו
כנסים
צור קשר
מודל CMA
קרן השקעות
קרן השקעות
מימון
מימון באמצעות